Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1417 5ee4 500
Reposted fromMotivation Motivation
Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta.
— Stanisław Lem
Reposted fromunr-eal unr-eal viaanorexianervosa anorexianervosa
5481 6fa3
Reposted frombendem bendem viaanorexianervosa anorexianervosa
Przypomniał sobie zdanie, że ludzie się kochają tak długo, jak długo chcą się całować w usta.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromkropka kropka viaanorexianervosa anorexianervosa
To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.
— Andrzej Stasiuk
2863 ef83 500
Reposted fromcjau cjau viaanorexianervosa anorexianervosa
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Zobaczysz, jeszcze ci dziś przejdę przez myśl.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viaanorexianervosa anorexianervosa
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Wiem, że łzy to jest najlepsze oczyszczenie organizmu ze złych emocji, złych stanów. Jak tego nie robisz, to jest ci w życiu słabo. Trzeba poryczeć. I ja robię to często.
— Anna Przybylska (fragment wywiadu udzielonego magazynowi Gala, datowanego na 4 marca 2010 roku)
Reposted fromladygrey ladygrey viaanorexianervosa anorexianervosa
7120 5798
Reposted fromnenya nenya viaanorexianervosa anorexianervosa
7643 9422
Reposted fromposzum poszum viaanorexianervosa anorexianervosa
6930 2fcc 500
Hłasko "Sowa, córka piekarza"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl